Dofinansowanie unijne

CENTRUM DIAGNOSTYKI I TERAPII ARTESMED SP. Z O.O. realizuje projekt pt. „Promocja oferty firmy ArtesMed na rynkach krajów Zatoki Perskiej poprzez udział w ogólnym programie promocji“ w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

numer umowy o dofinansowanie: POIR.03.03.03-24-0019/21-00

okres realizacji projektu: 2021-05-01 – 2022-12-31

cel projektu i spodziewane efekty:

Celem Projektu jest wypromowanie oferty Wnioskodawcy, tj. innowacyjnych zabiegów medycyny estetycznej pod marką ArtesMed, poprzez realizację działań promocyjnych, dzięki którym zwiększona zostanie skala prowadzonej przez Firmę działalności

eksportowej i osiągnięte zostaną bezpośrednie rezultaty ilościowe w okresie do końca 2024 r.:

– podpisanie łącznie 25 kontraktów handlowych;

– osiągnięcie sumarycznych przychodów z eksportu produktów (usług) będących przedmiotem Projektu na poziomie 197.400,00 zł,

– osiągnięcie sumarycznych przychodów z eksportu ogółem na poziomie 197.400,00 zł (przedmiotem eksportu w Projekcie jest

cała oferta Przedsiębiorstwa).

Rezultatem jakościowym będzie:

– skuteczne zbudowanie pozytywnego wizerunku oferty eksportowej Spółki w skali międzynarodowej,

– nawiązanie współpracy z zagranicznymi strategicznymi partnerami handlowymi,

– pozyskanie nowych zagranicznych kontaktów handlowych z potencjałem ich efektywnego wykorzystania w długim okresie.

Koszt całkowity realizacji projektu (koszty kwalifikowane): 168 800,00 zł

wartość dofinansowania UE: 143 480,00 zł